Kalendář

<<8 / 2018>>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Zobrazit kalendář

Nástěnka

Hledání

Menu

Napište nám

5 + 1

Nástěnka

 


 

LETNÍ PRÁZDNINY

>

Etická výchova

Etická výchova je doplňující vzdělávací obor, který je zaměřen na systematickém a metodicky propracovaném osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody. Je zaměřen na vytvoření základních sociálních návyků u žáků.

Základním cílem je podněcovat žáky, aby si osvojili prosociální způsob chování, tj. chování zaměřené na pomoc nebo prospěch jiných osob, skupin nebo společenských cílů bez aktuálního očekávání odměny.
Projekt etické výchovy je také velmi efektivní nástroj prevence proti šikaně a dalším sociálně patologickým jevům.
Podle školního vzdělávacího programu naší školy „Církevní základní škola“ se vyučuje ve všech ročnících 1 hodinu týdně. Pro výuku využíváme specializovanou učebnu, která je vybavena moderní ICT a AV technikou, je to příjemně zařízená a barevně řešená místnost s kobercem a židlemi sestavenými do kruhu.

Co je to prosociálnost?
Člověk se stává sám sebou, nachází svoji plnou identitu za předpokladu, že se stává prosociálním.

(Ladislav Lencz)

Prosociální chování je chování, vedoucí k pozitivním vztahům. Je zaměřeno na spolupráci, schopnost dialogu, poskytnutí pomoci jiným osobám a skupinám. Rozvíjí schopnost rozlišit
a realizovat společenské cíle bez aktuálního očekávání odměny.

Prosociální chování má čtyři znaky:
1.    Chování ve prospěch druhého, které nevyplývá z povinnosti.
2.    Chování bez očekávání protislužby nebo vnější odměny.
3.    Chování podporující reciprocitu.
4.    Chování, které nenaruší identitu toho, kdo se chová prosociálně.

Prosociální chování znamená:
1.    Poskytnout fyzickou pomoc.
2.    Poskytnout fyzickou službu.
3.    Darovat, půjčit nebo rozdělit se.
4.    Poradit, vysvětlit.
5.    Potěšení a povzbuzení smutných nebo utrápených lidí.
6.    Vyjádřit pozitivní hodnocení druhých s cílem posilnit jejich sebeúctu.
7.    Se zájmem a soustavně naslouchat druhému.
8.    Snažit se pochopit druhé, pochopit jejich city.
9.    Solidárnost – chování, které vyjadřuje účast na důsledcích
       (zvláště tragických), podmínkách, stavu, situaci nebo neštěstí druhých osob.
10.  Snažit se o zmírnění protikladů dorozuměním a dohodou ve skupině,  
       hledáním toho, co nás spojuje, vytvářet atmosféru pokoje a svornosti.

Prosociální osobnost je tvůrcem kultury, kultury lidských práv, sociálních hodnot.

Prosociální osobnost má tyto charakteristické znaky:
1.    Navzdory složitosti problémů je optimistická.
2.    Je oporou institucí.
3.    Přináší nové věci.
4.    Umí poskytnout  pomoc.
5.    Projevuje jistotu v ovládání skutečnosti.
6.    Je empatická, osobně přitažlivá.
7.    Má smysl pro humor.
8.    Umí se odosobnit a získávat následovníky.

Program etické výchovy má 10 stupňů (schodů):
1.    Komunikace
2.    Důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe, úcta k sobě
3.    Pozitivní hodnocení druhých
4.    Tvořivost a iniciativa, řešení problémů a úloh
5.    Vyjadřování a komunikace citů
6.    Empatie
7.    Asertivita
8.    Reálné a zobrazené vzory
9.    Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
10.    Komplexní prosociálnost

 

Komunikace
Téma učí žáky zvládnout základy komunikace verbální i neverbální a je také základním krokem k vytvoření spolupracujícího kolektivu třídy.  Důraz je kladen na jasné a srozumitelné formulování sdělení a také naslouchání druhému. Mezi nejdůležitější dovednosti komunikace uplatňované v mezilidských vztazích, jež by si děti měly osvojit patří pohled, úsměv, pozdrav, otázka, smysluplná odpověď a používání „kouzelných“ slov prosím, děkuji, odpusť…
Na tyto základy dále navazuje komunikace citů, empatické naslouchání, schopnost přesně a jasně formulovat stanovisko, vhodně reagovat na oprávněnou i neoprávněnou kritiku, předcházení manipulací.

Důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe, úcta k sobě
Pro vývoj zdravé osobnosti je důležité nejen sebepoznání, poznání svých silných i slabých stránek, ale zejména jejich přijetí. Sebeúcta vede nejen ke zdravému rozvoji charakteru,
ale také k pozitivnímu hodnocení druhých a života, vyrůstá z pozitivního vztahu k sobě.

Pozitivní hodnocení druhých
Každý člověk je sám o sobě pozitivní hodnotou, má nejen hodnotu, ale svou důstojnost.
Pozitivní hodnocení druhých je téma, které navozuje bezpodmínečné přijetí druhého se všemi klady, omezeními, chybami a učí žáky kladně hodnotit druhé: spolužáky, rodiče, učitele i život.

Tvořivost a iniciativa. Řešení problémů a úloh
Každý člověk má schopnosti a tendence ke změně a tvořivosti. Cílem tématu je poskytnout nové stimuly vedoucí zejména k proměně vzájemných vztahů. Tvořivost a iniciativu je možné využít při řešení problémů, při budování spolupráce, solidarity atd. Téma zahrnuje rozvoj vnímavosti, rozvíjí pozorovací schopnosti, představivost, koncentraci, porozumění problému, flexibilitu, schopnost vidět souvislosti, originalitu řešení, osobitost, přijetí a transformaci konfliktu
do např. uměleckého díla atd.

Vyjadřování a komunikace citů
Schopnost být otevřený a vyjádřit své city je předpokladem účinné komunikace. Pro rozvoj charakteru je velmi důležité rozpoznat, identifikovat a usměrňovat své city. Téma učí otevřeně
a přiměřeně své city vyjadřovat, volit vhodnou dobu a formu k vyjádření negativních citů, vede k častému vyjadřování citů vyšších, pozitivních, které posilují vztah. V oblasti usměrnění citů
se téma zaměřuje zejména na strach a agresivní formy chování vedoucí např. k šikaně.
Dále se zabývá problémy vztahů ve třídě a v rodině.

Empatie
Učí žáky vžít se do situace druhých, naslouchat jim a aplikovat empatické postoje
v každodenním životě, orientovat se na přítomný okamžik.

Asertivita
Zaměřuje se na přiměřené jednání zejména v oblasti verbální, na obranu vlastních práv
a sebeprosazení. Téma seznamuje s asertivními technikami, učí obraně před manipulací,
vede k využívání asertivního chování při řešení konfliktů, k převedení sporu na problém.
Učí prosazovat oprávněný nárok a využívat asertivní dovednosti (např. ANO, NE)
aplikované i v oblasti návykových látek.

Reálné a zobrazené vzory
Vzory pro život jsou tématem prostupujícím celé spektrum programu ETV. Pomocí vhodných modelů posilujících správné jednání docilujeme upevnění postojů a zvnitřnění předkládaných norem. Téma zahrnuje zobrazené vzory pohádek, příběhů, pro starší žáky stoupá důraz
na vzory z reálného života. Toto téma využívá napodobování a identifikace se vzorem jako vývojově nejstarší formy učení, vede k novému pohledu na vliv reálných a zobrazených vzorů
v životě žáků.

Pomoc, dělení se, přátelství, spolupráce
Prosociální chování v osobních vztazích zahrnuje chování v praktických situacích:
fyzickou pomoc, soucítění, verbální pomoc, darování, ochotu dělit se, spolupráci, přátelství…

Komplexní prosociálnost
Téma je směřováno od osoby ke skupině, zabývá se vztahy mezi skupinami. Zdůrazňuje vzájemnou solidaritu se sociálně slabšími a také národnostními menšinami. Zaměřuje se
na řešení celospolečenských problémů, boj proti sociálním nespravedlnostem…

 

Proč zážitková metoda vyučování?
Protože si spíše pamatujeme to, co prožijeme, než to, co nám pouze někdo vyprávěl.

Podle Vorvega člověk udrží v paměti 20% slyšeného, 30% viděného,
50% z toho, co viděl i slyšel, 70% z toho, co sám řekl a celých 90% z toho, co sám dělal.
Učitel při prožitkovém učení zůstává v pozadí v roli moderátora. Nenásilně vede děti k dialogu, prožitku, vlastním postojům s vědomím jasného cíle.

© 2009 - Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, Školní 698 • Realizace web studio dat