Kalendář

<<6 / 2018>>
PoÚtStČtSoNe
     1

Zábavné odpoledne jsme si připravily pro děti ze školních družin 1.6., kdy slavíme Mezinárodní den dětí.

2 3
4 5

Nejúspěšnější žáci naší školy se 5. 6. 2018 vypravili do „Family parku“ v Rakousku u Neziderského jezera.

6 7

Poslední tvoření v tomto školním roce jsme si s dětmi ze školních družin užili tvořením ornamentů různými technikami se seniory u nich,v útulných prostorách vevnitř i venku, na Zdislavě.

okrskové kolo Velká nad Veličkou

8

V pátek 8. 6. 2018 se v kině Morava uskutečnil už 7. ročník talentové přehlídky.

9 10
11

Ve dnech 11. 6. – 15. 6. se žáci devátých ročníků zúčastnili školního projektu, jehož cílem bylo prověření naplňování klíčových kompetencí školního vzdělávacího programu CZŠ a dovedností využití jejich znalostí.

12 13 14

žáků 6. a 7. ročníků

15 16 17
18

V pondělí 18. června se žáci 6. A zúčastnili výukového programu VIS Bílé Karpaty, který byl zaměřen na řeku Moravu a bezobratlé živočichy žijící v zámeckém parku, zejména hmyz.

19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Zobrazit kalendář

Nástěnka

Hledání

Menu

Napište nám

5 + 3

Nástěnka

 


 

18. 6. 2018
-
 "48 hodin deváťáka"
(vyhodnocení)
- Chemické pokusy
(8.-9. ročník)
19. 6. 2018
- Projektový den ŽP
(2. stupeň)
20. 6. 2018
- Fryšták
(8. ročník)
- Olympijský běh
(1. stupeň - park)
21. 6. 2018
- Fryšták
(8. ročník)
-
 Beseda se spisovatelkou
(9:00 - 2. ročník)
(10:00 - 3. ročník)
(11:00 - 4. ročník)
22. 6. 2018
-
 Fryšták
(8. ročník)
-
Třídní výlet
(7. ročník)
-
Dopravní výchova
(8:00 - 3. B)
(10:15 - 5. B)

O nás

      ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY

       Základní škola byla otevřena v roce 1906, tehdy jako Měšťanská škola
ve Veselí nad Moravou. V roce 1990 vznikla nová část, která je s původní budovou propojena nadzemním krčkem.
       1. 7. 2008 vznikla Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.
K tomuto datu ukončila činnost Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského
Veselí nad Moravou a byla oddělena zarazická mateřská škola.
       Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem, umístěnou v centru města Veselí nad Moravou, v klidové parkové zóně, s velmi dobrou dopravní obslužností – do 200 m od školy se nachází vlakové i autobusové nádraží.
       Škola vzdělává 436 žáků, průměrná naplněnost tříd je 21,8 žáků. Výuka probíhá v 1., 3.
a 4. ročníku ve třech a v ostatních ročnících ve dvou paralelních třídách, ve dvou budovách. Součástí školy jsou 4 oddělení školní družiny se 100 žáky a školní klub s kapacitou 330 žáků.

       Součástí školy je i školní kuchyň s jídelnou, která vaří pro žáky a zaměstnance školy
i pro jiná školská zařízení dva druhy jídla. Školní jídelna nabízí žákům i svačinky v době velké přestávky.     
 

      VYBAVENÍ ŠKOLY

      Prostorové podmínky CZŠ jsou dobré na obou budovách.
Výuka probíhá v 21 kmenových třídách - z nichž 3 slouží i jako odborné učebny (učebna cizích jazyků, učebna chemie a fyziky, učebna výtvarné výchovy), v 8 samostatných odborných učebnách (učebna informatiky, učebna hudební výchovy, učebna zeměpisu a dějepisu, učebna přírodopisu, učebna etické výchovy, keramická dílna, dílna pro pracovní výchovu a školní kuchyňka) a ve 4 místnostech pro činnost družiny.
      Součástí školy jsou 2 tělocvičny  (jedna velká se dá rozdělit na dvě části oponou)
a gymnastický sálek. Vedle tělocvičny školy je venkovní kombinované hřiště vhodné zejména pro míčové hry (malá kopaná, odbíjená, vybíjená, florbal). Je zde vhodný prostor i pro skok vysoký, skok daleký.
Pro ostatní  sportovní disciplíny (atletika – zejména běžecké disciplíny) je tento prostor nevyhovující, a škola musí využívat cca 200 m vzdálený areál TJ SOKOL Veselí nad Moravou.
       Školní klub má 2 místnosti pro zájmovou činnost, rovněž i čtyři oddělení školní družiny využívají vhodné oddělené prostory ZŠ. Činnost kroužků je bezplatná.
       V budově se nachází i poradenské pracoviště (tzv. „čajovna“), které mohou žáci využívat
v době volna a přestávek, stejně jako všech prostor školy, odpočinkových koutků, chodeb, atria
i školní klubovny. Odpočinkové zóny byly vytvořeny na podnět dětí žákovského parlamentu a jejich vybavení bylo pořízeno z financí získaných školním sběrem papíru.
      Škola má kvalitní hygienické zázemí (WC, sprchy v souladu s normami) a nově vybudované skříňkové šatny na nové budově.
Školní zahrada byla přetvořena v přírodní učební prostor.
      Co se týče materiálních a technických podmínek – za zmínku stojí moderní vybavení počítačové učebny (interaktivní tabule, klimatizace, tiskárny, zabezpečení internetu) a nově vybavená učebna fyziky a chemie, která může sloužit současně i jako kmenová třída (zasouvací počítače pro každého žáka v lavicích, interaktivní tabule).
ZŠ je dobře vybavena kvalitní audiovizuální technikou (datavideoprojektory, digitální fotoaparáty a kamera, televizory, DVD rekordéry, ozvučovací aparatura, apod.).
       V počítačové učebně, v odborné učebně zeměpisu a dějepisu, učebně hudební výchovy, učebně cizích jazyků, učebně fyziky a chemie a v šesti kmenových třídách jsou instalovány interaktivní tabule. 
      V učebně etické výchovy, přírodopisu, školní klubovně
a třech kmenových třídách je nainstalován dataprojektor  propojený s PC. 
       Všichni vyučující mají své kabinety vybaveny PC zapojenými do sítě s volným přístupem na internet a intranet. Součástí vybavení kabinetů jsou tiskárny a telefony pro vnitřní síť školy.
       Učitelé mohou používat i kopírky, které se nacházejí ve sborovnách 1. a 2. stupně a barevné kopírky umístěné v ředitelně.
       Materiální vybavení je dostatečné, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí i sami žáci.


      ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

      Škola se zaměřuje na kvalitní naplnění cílů základního vzdělávání bez dalšího specifického zaměření.
Školní vzdělávací program vychází z celostátních dokumentů „Zelená kniha“ (České vzdělání
a Evropa) a „Bílá kniha“ (Národní program rozvoje a vzdělání), předchozích vzdělávacích programů (Základní škola, Obecná a Občanská škola, Národní škola). Školní vzdělávací program plně respektuje Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání.

Cíle základního vzdělávání – CHCEME:

     učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi;
     vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, preferujeme lidskost ve vztazích mezi osobami nejen jiného pohlaví, ale i věku, národnosti či barvy pleti, stejnou péči věnovat všem žákům;
     klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi);
     zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu;
     pro budoucí život v EU výrazně zkvalitnit výuku cizích jazyků;
     vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání;
     vést žáky ke zdravému životnímu stylu;
     preferovat jak intelektuální nadání, tak i chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.;
     provádět rozumnou integraci dětí se speciálními potřebami, přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi;
     se zaměřovat i na žáky nadané a vytvořit  jim podmínky pro jejich rozvoj, tím omezit jejich přechod na jiné školy; z metod práce u žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod.;
     se zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání;
     rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky; do této činnosti zapojit i školní družinu či jiné útvary zájmové činnosti na škole (kroužky);
     prohloubit komunikaci s rodiči a širokou veřejností, s občanskými sdruženími.

© 2009 - Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, Školní 698 • Realizace web studio dat