Kalendář

<<1 / 2018>>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5

Dne 5.1. 2018 se uskutečnila na naší škole Tříkrálová sbírka.

6 7
8

V pondělí 8. 1. 2018 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo celkem 31 žáků ve třech kategoriích.

9 10 11 12 13

Reprezentační ples školy zahájili žáci 9. ročníků slavnostní polonézou, kterou se žáky nacvičily pí uč. Jakšová a Adamcová.

14
15 16

Dne 16. 1. 2018 se uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády na gymnáziu ve Strážnici.

17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Zobrazit kalendář

Nástěnka

Hledání

Menu

Napište nám

9 + 8

Nástěnka

 


 
22. 1. 2018
- Zeměpisný program-Kuba
(10:00 - II. st.)
23. 1. 2018
- Šachový turnaj
(vybraní žáci - kraj. kolo)
24. 1. 2018
-
Servis lyží a vázání
(8:00)
- Matematická olympiáda
(okresní kolo)
- Biologická olympiáda
(10:00)
25. 1. 2018
- Rodilý mluvčí
(anglický jazyk)
-
Program Canisterapie
(12:00-14:00 - ŠD)

26. 1. 2018
- Odjezd na LVK
(7. ročník)

O nás

      ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY

       Základní škola byla otevřena v roce 1906, tehdy jako Měšťanská škola
ve Veselí nad Moravou. V roce 1990 vznikla nová část, která je s původní budovou propojena nadzemním krčkem.
       1. 7. 2008 vznikla Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.
K tomuto datu ukončila činnost Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského
Veselí nad Moravou a byla oddělena zarazická mateřská škola.
       Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem, umístěnou v centru města Veselí nad Moravou, v klidové parkové zóně, s velmi dobrou dopravní obslužností – do 200 m od školy se nachází vlakové i autobusové nádraží.
       Škola vzdělává 436 žáků, průměrná naplněnost tříd je 21,8 žáků. Výuka probíhá v 1., 3.
a 4. ročníku ve třech a v ostatních ročnících ve dvou paralelních třídách, ve dvou budovách. Součástí školy jsou 4 oddělení školní družiny se 100 žáky a školní klub s kapacitou 330 žáků.

       Součástí školy je i školní kuchyň s jídelnou, která vaří pro žáky a zaměstnance školy
i pro jiná školská zařízení dva druhy jídla. Školní jídelna nabízí žákům i svačinky v době velké přestávky.     
 

      VYBAVENÍ ŠKOLY

      Prostorové podmínky CZŠ jsou dobré na obou budovách.
Výuka probíhá v 21 kmenových třídách - z nichž 3 slouží i jako odborné učebny (učebna cizích jazyků, učebna chemie a fyziky, učebna výtvarné výchovy), v 8 samostatných odborných učebnách (učebna informatiky, učebna hudební výchovy, učebna zeměpisu a dějepisu, učebna přírodopisu, učebna etické výchovy, keramická dílna, dílna pro pracovní výchovu a školní kuchyňka) a ve 4 místnostech pro činnost družiny.
      Součástí školy jsou 2 tělocvičny  (jedna velká se dá rozdělit na dvě části oponou)
a gymnastický sálek. Vedle tělocvičny školy je venkovní kombinované hřiště vhodné zejména pro míčové hry (malá kopaná, odbíjená, vybíjená, florbal). Je zde vhodný prostor i pro skok vysoký, skok daleký.
Pro ostatní  sportovní disciplíny (atletika – zejména běžecké disciplíny) je tento prostor nevyhovující, a škola musí využívat cca 200 m vzdálený areál TJ SOKOL Veselí nad Moravou.
       Školní klub má 2 místnosti pro zájmovou činnost, rovněž i čtyři oddělení školní družiny využívají vhodné oddělené prostory ZŠ. Činnost kroužků je bezplatná.
       V budově se nachází i poradenské pracoviště (tzv. „čajovna“), které mohou žáci využívat
v době volna a přestávek, stejně jako všech prostor školy, odpočinkových koutků, chodeb, atria
i školní klubovny. Odpočinkové zóny byly vytvořeny na podnět dětí žákovského parlamentu a jejich vybavení bylo pořízeno z financí získaných školním sběrem papíru.
      Škola má kvalitní hygienické zázemí (WC, sprchy v souladu s normami) a nově vybudované skříňkové šatny na nové budově.
Školní zahrada byla přetvořena v přírodní učební prostor.
      Co se týče materiálních a technických podmínek – za zmínku stojí moderní vybavení počítačové učebny (interaktivní tabule, klimatizace, tiskárny, zabezpečení internetu) a nově vybavená učebna fyziky a chemie, která může sloužit současně i jako kmenová třída (zasouvací počítače pro každého žáka v lavicích, interaktivní tabule).
ZŠ je dobře vybavena kvalitní audiovizuální technikou (datavideoprojektory, digitální fotoaparáty a kamera, televizory, DVD rekordéry, ozvučovací aparatura, apod.).
       V počítačové učebně, v odborné učebně zeměpisu a dějepisu, učebně hudební výchovy, učebně cizích jazyků, učebně fyziky a chemie a v šesti kmenových třídách jsou instalovány interaktivní tabule. 
      V učebně etické výchovy, přírodopisu, školní klubovně
a třech kmenových třídách je nainstalován dataprojektor  propojený s PC. 
       Všichni vyučující mají své kabinety vybaveny PC zapojenými do sítě s volným přístupem na internet a intranet. Součástí vybavení kabinetů jsou tiskárny a telefony pro vnitřní síť školy.
       Učitelé mohou používat i kopírky, které se nacházejí ve sborovnách 1. a 2. stupně a barevné kopírky umístěné v ředitelně.
       Materiální vybavení je dostatečné, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí i sami žáci.


      ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

      Škola se zaměřuje na kvalitní naplnění cílů základního vzdělávání bez dalšího specifického zaměření.
Školní vzdělávací program vychází z celostátních dokumentů „Zelená kniha“ (České vzdělání
a Evropa) a „Bílá kniha“ (Národní program rozvoje a vzdělání), předchozích vzdělávacích programů (Základní škola, Obecná a Občanská škola, Národní škola). Školní vzdělávací program plně respektuje Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání.

Cíle základního vzdělávání – CHCEME:

     učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi;
     vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, preferujeme lidskost ve vztazích mezi osobami nejen jiného pohlaví, ale i věku, národnosti či barvy pleti, stejnou péči věnovat všem žákům;
     klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi);
     zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu;
     pro budoucí život v EU výrazně zkvalitnit výuku cizích jazyků;
     vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání;
     vést žáky ke zdravému životnímu stylu;
     preferovat jak intelektuální nadání, tak i chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.;
     provádět rozumnou integraci dětí se speciálními potřebami, přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi;
     se zaměřovat i na žáky nadané a vytvořit  jim podmínky pro jejich rozvoj, tím omezit jejich přechod na jiné školy; z metod práce u žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod.;
     se zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání;
     rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky; do této činnosti zapojit i školní družinu či jiné útvary zájmové činnosti na škole (kroužky);
     prohloubit komunikaci s rodiči a širokou veřejností, s občanskými sdruženími.

© 2009 - Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou, Školní 698 • Realizace web studio dat